10 interessante websites voor de jongerenwerkers


Als jongerenwerker (als professional in het algemeen) is het goed om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws en ontwikkelingen binnen het vak. Los van algemene professionele ontwikkeling als jongerenwerker, kan het ook helpen om:

  • Weloverwogen argumenten in discussies met collega’s, partners en andere belanghebbenden aan te nemen;
  • Weloverwogen beslissingen t.o.v. verdere stappen in eigen carrière te nemen;
  • Mede te beoordelen of een gekozen aanpak succesvol kan uitpakken voor de doelgroep;
  • Landelijk kennis uit te wisselen met vakgenoten.

Zelf doe ik mijn best om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen door onder andere een aantal landelijke (voor het jongeren- en sociaal werk interessante) websites in de gaten te houden. In de loop der jaren heeft het lijstje een dynamisch karakter gekend, sommige websites verdwenen en sommige werden juist in het leven geroepen. Hieronder mijn lijst met de meest interessante websites voor de jongerenwerker (sociaal werker jeugd) in 2016.

Wel goed om te benoemen dat de onderstaande websites op een willekeurige volgorde worden omschreven. Ze zijn dus, voor mij, allemaal informatief en interessant om te volgen (iedere met eigen kernwaarde en invalshoek).
Misschien is het lijstje bij veel jongerenwerkers bekend en is het een open deur, maar wellicht dat het onderstaande ook de nodige jongerenwerkers een stap(je) vooruit kan helpen!
En dan eindelijk het lijstje:

1. Jeugdmonitor

CBS heeft als taak het publiceren van betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die inspeelt op de behoefte van de samenleving. Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken.

Heel handig bij het verrichten van onderzoek naar de lokale stand van zaken betreffende de jeugd. Mede aan de hand van deze cijfers kan de jongerenwerker of de jongerenwerkorganisatie bepalen welke kansen en uitdagingen er de komende tijd zich zullen voordoen.

2. HBO Kennisbank

De HBO Kennisbank biedt toegang tot de resultaten van onderzoek van hogescholen en maakt deze beschikbaar voor hergebruik. Hiermee vergemakkelijkt de HBO Kennisbank de uitwisseling tussen onderzoek, onderwijs, bedrijfs- en beroepsleven en maatschappij.

Inzicht verkrijgen in de reeds onderzochte vraagstukken binnen het jongerenwerk. Via het volgende linkje kunnen diverse onderzoeksrapporten worden gedownload:

3. Sociaal Werk Nederland

Sociaal Werk Nederland (voorheen MOgroep) behartigt de belangen van de branche Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening (W&MD), en beïnvloedt wetgeving en overheidsbeleid. Uitgangspunt is de marktpositie van de leden. De huidige speerpunten zijn: de decentralisatie AWBZ begeleiding en dagbesteding naar Wmo, decentralisatie Jeugdzorg, Wet werken naar vermogen en peuterspeelzalen en VVE-beleid en de bezuinigingen.

Ook handig voor de laatste ontwikkelingen binnen diverse themagebieden. Zij hebben overigens zelf ook een lijst met handige websites voor de sociaal werker:

Een aantal pagina’s zijn hierboven al genoemd, maar er staan nog een aantal andere interessante links onder andere ook voor de jongerenwerkers (met name sociaal werk).

4. NJI

Het Nederlands Jeugdinstituut is de kennisnetwerkorganisatie voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken. Het ontwikkelt, beheert en implementeert kennis waarmee de kwaliteit van de jeugd-, onderwijs- en opvoedingssector verbeterd kan worden.

Persoonlijk volg ik het NIJ vanwege hun brede kennis op het gebied van jeugd en succesvolle interventies. Met name de volgende links van NIJ genieten mijn voorkeur:

5. Movisie

Movisie is het landelijk kennisinstituut en adviesbureau voor het sociaal domein. Wij werken aan een samenleving met veerkracht waarin burgers zoveel mogelijk zelfredzaam zijn. Onze 150 experts ontwikkelen, verzamelen en verspreiden toepasbare kennis en oplossingen voor sociale vraagstukken.

Evenals het NIJ beschikt Movisie over veel vakinhoudelijke kennis en databanken van effectieve sociale interventies. Voor de jongerenwerker zou met name het volgende linkje interessant kunnen zijn:

Een ander leuk initiatief voor de jongerenwerkers is de volgende website van Movisie en andere initiatiefnemers:

6. Wijkteams werken met jeugd

Op deze website zijn de kennis en hulpmiddelen van vijf kennisinstituten gebundeld. Het Nederlands Jeugdinstituut werkt voor deze toolbox samen met het collega-instituut Movisie, met kennis en aanpak van sociale vraagstukken, en de advies- en onderzoeksbureaus VanMontfoort, PI Research en Praktikon. De online toolbox bevat ook hulpmiddelen van Rutgers, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en Stichting Opvoeden.nl.

Een nuttige website vanuit het oogpunt van de recente ontwikkelingen rondom de wijkteams. Aangezien de jongerenwerkers veel samenwerken met wijkteams is het goed om ook dit thema te volgen.

7. SKJ

Het Kwaliteitsregister Jeugd is het beroepsregister voor professionals in de jeugdsector. De wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg is op 1 november 2014 gepubliceerd in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. Kort daarna is de erkenning ondertekend door de ministers van Volksgezondheid, Welzijn & Sport en Veiligheid & Justitie. Vanaf dat moment is het Kwaliteitsregister Jeugd erkend.

Het is goed om de website van de SKJ in de gaten te houden vanwege de ontwikkelingen rondom de beroepsregistratie van de jeugdprofessional. Alle belangrijke informatie rondom dit onderwerp is op deze website te vinden!

8. Zorg en Welzijn

Zorg + Welzijn is een vakblad voor de sociale professional in de zorg- en welzijnssector. In het blad vindt u brede vakinformatie en bent u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van het welzijnswerk, de ouderenzorg, jeugdzorg, gehandicaptenzorg, GGZ en de Wmo.

Naast een interessante, maandelijkse magazine heeft Zorg + Welzijn ook een eigen website. Er staan diverse actuele thema’s op het gebied van het sociale domein. Persoonlijk geniet dit linkje mijn voorkeur:

9. De Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk

De Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk / BPSW is dé beroepsvereniging van maatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers en sociaal agogen. Ook andere beroepsgroepen in sociaal werk zijn van harte welkom. Als representatieve beroepsvereniging die zichtbaar is in de maatschappij vertolkt de BPSW het geluid van deze professionals.

Alhoewel de volgende tip misschien iets interessanter is, heeft ook deze website (en de organisatie) veel potentiële toegevoegde waarde voor de jongerenwerker.

10. De beroepsvereniging voor kinder- en jongerenwerkers

De beroepsvereniging voor kinder- en jongerenwerkers (BVjong) heeft ten doel: het bewaken, versterken en stimuleren van het kinder- en jongerenwerk in Nederland, alsmede het behartigen van de belangen van de beroepsgroep in het algemeen en de voorwaarden waaronder de professie kan worden uitgeoefend in het bijzonder.

BVjong is de beroepsvereniging oa voor de jongerenwerkers (en kinderwerkers). Ben ook als vrijwilliger betrokken bij BVjong en weet dat er regelmatig interessante en actuele onderwerpen voor jongerenwerkers op geplaatst worden. Binnenkort komt overigens de nieuwe website van BVjong in de lucht, maar het adres blijft ongewijzigd. Te zijner tijd zal ik ook een aparte post aan de nieuwe website wijden.

Ik merk nu overigens dat het lijstje veel groter is, maar ik zal het bij deze 10 houden.

Misschien kunnen jullie dit lijstje nog aanvullen door interessante links te delen? Ben benieuwd!

PS. Ik hoop alle initiatiefnemers en de omschrijvingen goed te hebben overgenomen! Anders zijn ook hier reacties en aanvullingen welkom!

Laat een reactie achter